fbpx
Bạn có đồng ý rằng việc nghiên cứu Toán học là điều cần thiết cho sự tiến bộ của nhân loại?

Do you agree that the study of Mathematics is essential to the progress of the human race? Bạn có đồng ý rằng việc nghiên cứu Toán học là điều cần thiết cho sự tiến bộ của nhân loại? Though the study of Mathematics had occupied the attention of Egyptian and Greek scholars centuries ago, yet […]

Read more
Từ vựng về chủ đề Giao thông phổ biến

Từ vựng về chủ đề Giao thông phổ biến Những từ vựng về chủ đề giao thông phổ biến Road /roʊd /: đường Traffic /ˈtræfɪk /: giao thông Vehicle /ˈviːəkl /: phương tiện Roadside /ˈroʊdsaɪd /: lề đường Car hire /kɑːr ˈhaɪər /: thuê xe Ring road /rɪŋ roʊd /: đường vành đai Petrol station […]

Read more
Hotline